Analizy rynku nieruchomości

Sporządzanie analizy rynku nieruchomości jest zazwyczaj pierwszym krokiem, który musi zostać wykonany zanim rozpocznie się proces szacowania wartości konkretnego obiektu. Jest to zatem jedno z ważniejszych narzędzi, które pozostają w posiadaniu biur parających się na co dzień sporządzaniem wycen oraz istotnym elementem, z którego korzystają rzeczoznawcy majątkowi. Analizy rynku nieruchomości są konieczne, ze względu na to, że konieczne okazuje się wyłanianie najważniejszych czynników decydujących o tym, jak atrakcyjny względem kupujących jest dany obiekt, działka budowlana, fragment gruntu czy lokal mieszkalny. Jedną z ważniejszych ról rzeczoznawcy majątkowego jest ustalenie proporcji względem przysługiwania wszelkich praw wynikających z tytułu posiadanych majątków własnościowych. Jako, że posiada wszelkie odpowiednie uprawnienia, samodzielnie decyduje on o tym, za pośrednictwem jakiej metody czy techniki szacowania będzie sporządzał swój operat szacunkowy oraz jak będzie wyglądał cały proces jego pracy.

Obserwowanie na bieżąco wszelkich badań, które stanowią opisy obecnej sytuacji rynkowej, a także analizowanie raportów nieruchomości jest konieczne, aby wszelkiego rodzaju wyceny były jak najbardziej wiarygodne. Ze względu na to, że przestrzeń całej branży nieruchomościowej nieustannie się przeobraża i ewoluuje, dane, które pojawiają się w spisach i mają ważność dwóch czy trzech miesięcy, mogą być zdezaktualizowane w czasie dokonywania oceny wartości. Podobnie jest zresztą z ofertami, które szybko tracą na atrakcyjności przez co wykresy dotyczące popytu i podaży regularnie się zmieniają. Dynamika przemian stawia rzeczoznawców majątkowych przed koniecznością stałej weryfikacji wszelkich dokumentacji, które zostają mu dostarczone przez zleceniodawców oraz porównywania ich z danymi, które uzyskiwane są na bieżąco z analizy rynku nieruchomości czy wszelkiego typu raportów z badań.

Wyodrębnianie cech rynkowych za każdym razem idzie w parze z precyzyjnie wykonywaną wizją lokalną, dokładnym przyjrzeniem się wycenianemu obiektowi czy gruntowi, oceną jego technicznego zużycia, stopnia jego wyeksploatowania, przygotowaniem skrupulatnej dokumentacji fotograficznej. Niezwykle istotne jest, aby wszelkie sporządzane dokumenty, raporty oraz opinie nie tylko były przygotowywane w sposób jak najbardziej przejrzysty oraz czytelny dla klienta, ale i posiadały wartość merytoryczną, która ściśle odpowiadałaby wymogom formalnym stawianym przez przepisy prawa.

Nie mniej istotne jest uwzględnianie podstawowych standardów wymaganych przez zarówno pisane, jak i niepisane ustalenia związane z funkcjonowaniem zawodu rzeczoznawców majątkowych oraz normami etycznymi, wymaganymi ustawowo. Działanie w sposób moralny jest podstawą dobrej współpracy ze zleceniodawcami, dzięki czemu posiadają oni komfort uczciwie i fachowo sporządzonego raportu z rynku nieruchomości, analizy oraz wyceny obiektu. Podstawą jest oczywiście działanie w sposób bezstronny i zgodnie z poszanowaniem przepisów prawnych oraz rzetelność względem klienta, co wiąże się między innymi z utrzymaniem w ścisłej tajemnicy wszelkich informacji, które są udostępniane za pośrednictwem dokumentów dostarczanych przez niego do biura rzeczoznawcy majątkowego.

Niedopuszczalne jest także podejmowanie się zadań, które wychodzą daleko poza kompetencje pracowników takiego biura, dlatego też do ich obowiązków należy poinformowanie o tym zleceniodawcy lub przekierowanie go do osób, które są specjalistami w konkretnej dziedzinie. Zazwyczaj jednak biura skupiają wokół siebie wykwalifikowaną kadrę fachowców z różnych obszarów branży nieruchomościowej, dzięki czemu sprawnie mogą oni dokonywać wszelkiego rodzaju badań, analiz czy raportów. Biuro rzeczoznawcy majątkowego posiada wszelkie możliwe uprawnienia wynikające z tytułu wykonywanego zawodu, dlatego też wachlarz usług, które są oferowane przez tego typu miejsca, jest niezwykle szeroki. Do najczęstszych zleceń, które trafiają do doświadczonych specjalistów są oczywiście prośby o sporządzenie szacowania wartości wybranego majątku, nie jest to jednak jedyna przestrzeń funkcjonowania pracowników biur zajmujących się wyceną domów, mieszkań czy gruntów. Samej wycenie podlegają również obiekty komercyjne, tereny zielone, grunty do przekształcenia, środki trwałe przeznaczone na potrzeby podatkowe, nakłady kosztów inwestycyjnych, działki budowlane oraz narzędzia i maszyny, które są nierozerwalnie związane z konkretną nieruchomością.

Nie mniej jednak, równie ważne są wszelkiego typu analizy rynku nieruchomości, analizy opłacalności wybranych, konkretnych inwestycji, ustalenia względem prawnego stanu obiektów lub ziem, ekspertyzy budowlane, sprawozdania i sporządzanie badań dotyczących technicznego stanu obiektu oraz maszyn i urządzeń, wykonywanie pomiarów inwentaryzacyjnych oraz pełnienie ról zaprzysiężonych biegłych sądowych w zakresie rzeczoznawstwa budowlanego. Podczas sporządzania operatów szacunkowych, które stanowią autorską opinię rzeczoznawcy na temat nieruchomości, brane są zawsze pod uwagę charakterystyczne cechy oraz różnego typu czynniki, które są indywidualne dla każdego z osobna gruntu czy obiektu. Za każdym też razem uwzględniane są takie kwestie, jak typ i lokalizacja nieruchomości, jej przeznaczenie oraz standard wyposażeniowy, stan jej zagospodarowania czy – jak funkcjonuje to w przypadku gruntów do przekształcenia – klasa ziemi, odległość od miasta, stopień skomunikowania, walory przyrodnicze znajdujące się bezpośrednio w najbliższej okolicy, wielkość i kształt działki, poziom hałasu, dostęp do mediów czy uchwalone studium przeznaczenia, które byłoby inne, niż rolne. Tego typu elementy są istotne także podczas szacowania wartości mieszkań, domów czy lokali komercyjnych, gdzie lokalizacja w ścisłym centrum miasta, lub bardzo dobry dojazd do niego jest wysoko premiowany w oczach potencjalnych nabywców. Regularne dokonywanie analizy rynku nieruchomości pozwala na dokładne monitorowanie obecnie panujących trendów branżowych oraz sprawdzenie preferencji kupujących i sprzedających

Partner

wechta

Kontakt